ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                    Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαρθρωτικών Ταμείων & Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ΑναφοράςΟλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας 2007-2013
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αλιείας